Cyfle Gwaith

In Cyfle, Swydd Wag by Nyaw

YMUNWCH Ȃ THȊM CELFYDDYDAU CENEDLAETHOL IEUENCTID CYMRU

Sefydliad arweiniol yw Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) sydd bellach yn gyfrifol am drosglwyddo’r chwe ensemble cenedlaethol yn ogystal ȃ rhaglen waith blwyddyn o brofiadau creadigol rhagorol ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru, waeth beth eu cefndir. Gyda phenodiad Prif Swyddog Gweithredol newydd ym mis Mai 2018, rydym yn canolbwyntio mwy nag erioed ar greu a darparu cyfleoedd newydd a phartneriaethau newydd ar draws amrediad o sectorau fydd yn ein helpu i atgyfnerthu a chynyddu effaith ein gwaith gyda’r doniau ifainc gorau a disgleiriaf yng Nghymru. Fel rhan o’n datblygiad parhaus, rydym yn chwilio am Gynhyrchydd profiadol i ymuno â’n tîm presennol ar gyfnod cyffrous o’n hesblygiad parhaus. Trwy ymuno â ni, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth newid y dirwedd ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru ac yn enwedig i’r rheini sy’n ymuno â’n hensembles cenedlaethol, yn ogystal â’n helpu i ddatgloi cyfleoedd i eraill brofi’r hyn sydd gan CCIC i’w gynnig. Disgwylir i bob aelod o staff weithio’n hyblyg ar draws pob un o’r ensembles cenedlaethol fel bo’r galw ar unrhyw adeg, fodd bynnag fel Cynhyrchydd CCIC, bydd gennych gyfrifoldeb arweiniol am ffurfio a throsglwyddo ein gwaith ym maes y theatr a phlatfform Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru, gan arwain ar ddatblygu comisiynau newydd, cydweithrediadau creadigol a mwy.

Disgwylir y bydd gennych wybodaeth ddigonol gadarn o sector Theatr Cymru yn ogystal ȃ phrofiad amlwg yn cynhyrchu creadigol a/neu brosiectau yn seiliedig ar y celfyddydau proffil uchel. Am fwy o wybodaeth, llawrlwythwch y Pecyn Cynhyrchydd neu cysylltwch ȃ ni am sgwrs anffurfiol am y rôl.

Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn tra dymunol ond nid yn hanfodol

Mae rôl y Cynhyrchydd yn swydd llawn amser gyda chyflog o £30,000 y flwyddyn. Dylai ceisiadau gynnwys C.V. a llythyr eglurhaol yn amlinellu eich profiad ar gyfer y rôl hon a dylid eu hanfon at: nyaw@nyaw.org.uk.

Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb ymgeisio, gysylltu â’r Prif Swyddog Gweithredol am sgwrs anffurfiol a chyfrinachol ynghylch y rôl trwy e-bostio gillianmitchell@nyaw.org.uk yn y lle cyntaf.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Hanner Dydd ar Ddydd Mercher 30 Ionawr 2019. Cysylltir gydag ymgeiswyr sydd wedi eu dethol i ddod am gyfweliad erbyn Dydd Gwener 1 Chwefror.

Cynhelir cyfweliadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru Ddydd Iau 7 Chwefror 2019.

Pecyn Swydd Cynhyrchydd