Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru


“The future of dance”
Big Issue Cymru

“So cutting edge it should only be approached with protective clothing”
Buzz Magazine

Mae DGIC yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio o’r radd flaenaf i rai o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymroddedig Cymru. Mae’n harneisio egni a chyffro brwdfrydedd pobl ifanc ynghylch dawns a dawnsio, gan ei sianelu’n rym creadigol, cyfoes sy’n dathlu’r gorau mewn Dawns Ieuenctid yng Nghymru heddiw.

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2018
Yn 2018, gweithiodd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru mewn partneriaeth â chwmni dawns genedlaethol Cymru (Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, neu CDCCymru) i drosglwyddo profiad hyfforddiant trylwyr, wedi ei arwain gan ymarferwyr proffesiynol, er mwyn ysbrydoli dawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymroddedig Cymru. Mewn rhaglen a ddyfeisiwyd gan Goreograffydd Preswyl CDCCymru, Caroline Finn, a’r Gyfarwyddwraig Ymarfer, Lee Johnston, fe roddwyd cipolwg unigryw i’n haelodau ar fywyd dawnswyr cwmni, eu trochi mewn amgylchedd proffesiynol, a rhoddwyd cyfle iddynt weithio gyda rhai o’r artistiaid dawns mwyaf cyffrous sy’n gweithio yn y DU – a thu hwnt – heddiw.

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019

Ein nod yw ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddawnswyr yng Nghymru. Byddwn yn parhau â’n partneriaeth gyda CCDCymru yn 2019 fel y gallwn guradu a throsglwyddo profiad preswyl unigryw sy’n cyflawni ein huchelgais ar gyfer doniau ifanc.

Eleni, mewn datblygiad newydd cyffrous ar gyfer aelodau DGIC, cynhelir rhaglen breswyl dau-gam gyda’r bwriad o ddarparu hyfforddiant a datblygiad wedi ei ffocysu’n unol ag anghenion unigol pob aelod.

Cam 1 

17eg-18fed Awst
Lleoliad: Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

24ain-26ain Awst 
Lleoliad: Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

Dau gwrs preswyl byr ble bydd yr aelodau’n treulio amser fel cwmni (yn mynychu dosbarthiadau, sesiynau Ioga a Pilates a gweithgareddau cymdeithasol ayyb) yn ogystal ag amser mewn grwpiau ar wahân yn dibynnu ar eu profiad hyd yma.

Cam 2 

28ain Hydref – 1af Tachwedd
Lleoliad: Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

Yn agored i bob aelod, ond yn benodol i’r rheini gymerodd ran yn llinyn hyfforddiant Cam 1. Bydd DGIC yn cynnal cwrs preswyl 5-dydd dros hanner tymor yr Hydref ble, yn ogystal â chael sesiynau penodol DGIC bob nos, bydd aelodau’n ymuno ag Aelodau CDCCymru i weithio ar greu darn newydd o Ddawns i’w gyflwyno mewn sesiwn rhannu anffurfiol ar 1af Tachwedd.