Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru


“The future of dance”
Big Issue Cymru

“So cutting edge it should only be approached with protective clothing”
Buzz Magazine

Mae DGIC yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio o’r radd flaenaf i rai o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymroddedig Cymru. Mae’n harneisio egni a chyffro brwdfrydedd pobl ifanc ynghylch dawns a dawnsio, gan ei sianelu’n rym creadigol, cyfoes sy’n dathlu’r gorau mewn Dawns Ieuenctid yng Nghymru heddiw.

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2018
Yn 2018, gweithiodd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru mewn partneriaeth â chwmni dawns genedlaethol Cymru (Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, neu CDCCymru) i drosglwyddo profiad hyfforddiant trylwyr, wedi ei arwain gan ymarferwyr proffesiynol, er mwyn ysbrydoli dawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymroddedig Cymru. Mewn rhaglen a ddyfeisiwyd gan Goreograffydd Preswyl CDCCymru, Caroline Finn, a’r Gyfarwyddwraig Ymarfer, Lee Johnston, fe roddwyd cipolwg unigryw i’n haelodau ar fywyd dawnswyr cwmni, eu trochi mewn amgylchedd proffesiynol, a rhoddwyd cyfle iddynt weithio gyda rhai o’r artistiaid dawns mwyaf cyffrous sy’n gweithio yn y DU – a thu hwnt – heddiw.

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019

Ein nod yw ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddawnswyr yng Nghymru. Byddwn yn parhau â’n partneriaeth gyda CCDCymru yn 2019 fel y gallwn guradu a throsglwyddo profiad preswyl unigryw sy’n cyflawni ein huchelgais ar gyfer doniau ifanc. Cynhelir clyweliadau mewn nifer o leoliadau ar draws Cymru ddechrau 2019 a byddwn yn chwilio am ddawnswyr ifanc talentog 16-22 mlwydd oed sy’n byw neu ac aned yng Nghymru ac sy’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn dosbarthiadau dawns trwy eu hysgol/coleg, ysgol ddawns breifat a/neu gyda’u cwmni dawns ieuenctid lleol.

Eleni, mewn datblygiad newydd cyffrous ar gyfer aelodau DGIC, cynhelir rhaglen breswyl dau-gam gyda’r bwriad o ddarparu hyfforddiant a datblygiad wedi ei ffocysu’n unol ag anghenion unigol pob aelod.

Cam 1 

17eg-18fed Awst
Lleoliad: Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

24ain-26ain Awst 
Lleoliad: Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

Dau gwrs preswyl byr ble bydd yr aelodau’n treulio amser fel cwmni (yn mynychu dosbarthiadau, sesiynau Ioga a Pilates a gweithgareddau cymdeithasol ayyb) yn ogystal ag amser mewn grwpiau ar wahân yn dibynnu ar eu profiad hyd yma.

Cam 2 

28ain Hydref – 1af Tachwedd
Lleoliad: Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

Yn agored i bob aelod, ond yn benodol i’r rheini gymerodd ran yn llinyn hyfforddiant Cam 1. Bydd DGIC yn cynnal cwrs preswyl 5-dydd dros hanner tymor yr Hydref ble, yn ogystal â chael sesiynau penodol DGIC bob nos, bydd aelodau’n ymuno ag Aelodau CDCCymru i weithio ar greu darn newydd o Ddawns i’w gyflwyno mewn sesiwn rhannu anffurfiol ar 1af Tachwedd.

Gellir ffeindio manylion pellach am hyn ar ein taflen wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar ein tudalen Clyweliadau Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2019

Dyddiadau’r Clyweliadau

14 Ebrill Caerdydd

15 Ebrill Abertawe

16 Ebrill bore Caernarfon

16 Ebrill prynhawn Wrecsam

17 Ebrill Aberystwyth