Swydd Wag Bwrdd CCIC

In Cyfle, Cyhoeddiad, Swydd Wag by Nyaw

Gwnewch wahaniaeth ym mywydau cerddorion a pherfformwyr ifanc

Sefydliad arweiniol yw Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) sydd bellach yn gyfrifol am drosglwyddo’r chwe ensemble cenedlaethol yn ogystal ȃ rhaglen waith blwyddyn o brofiadau creadigol rhagorol ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru, waeth beth eu cefndir

Fel rhan o’n datblygiad parhaus, rydym yn dymuno recriwtio am aelodau ychwanegol i’r Bwrdd i ymuno â ni ar ein taith. Byddwch yn helpu i ffurfio gweledigaeth strategol newydd y sefydliad a sicrhau trosglwyddiad effeithlon y cynllun strategol. Trwy fod yn eiriolwr cryf dros waith CCIC, gallwch ein helpu i arddangos doniau eithriadol pobl ifanc Cymru a helpu i alluogi mwy o bobl ifanc i gael mynediad i lwybrau i ragoriaeth, waeth beth eu cefndir. Rydym am annog ceisiadau oddi wrth unigolion o’r un meddwl sydd â hanes cadarn o lwyddiant yn eu maes penodol hwy.

Mae gennym ddiddordeb penodol mewn unigolion sydd â sgiliau a phrofiad ym meysydd Cyllid, Codi Arian a Nawdd a Marchnata

Gellir ffeindio gwybodaeth bellach am ein sefydliad a sut i ymgeisio yn y Pecyn Recriwtio Bwrdd isod.

Mae croeso i unrhyw un sydd ȃ diddordeb ymgeisio gysylltu ȃ’r Prif Swyddog Gweithredol am sgwrs anffurfiol a chyfrinachol ynghylch y rôl trwy e-bostio gillianmitchell@nyaw.org.uk yn y lle cyntaf

Gofynnir i ymgeiswyr anfon llythyr cais, sydd ddim hwy na dwy dudalen, ynghyd â CV gyfredol sy’n cynnwys manylion dau ganolwr. Cofiwch hefyd sicrhau eich bod yn cwblhau a dychwelyd y Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth trwy ei e-bostio at nyaw@nyaw.org.uk

Y DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW 30 EBRILL 2019

Pecyn Recriwtio – Bwrdd CCIC